Uświadomiona zgoda klienta na zabieg kosmetyczny

Żyjemy w czasach, w których coraz więcej lu­dzi decyduje się na korzystanie z usług kosme­tyczki lub kosmetologa. Rosnąca świadomość wła­snego wyglądu i chęć upiększania ludzkiego ciała powoduje, że coraz więcej osób decyduje się na pro­wadzenie działalności związanej z kosmetologią. Klienci zadowoleni są z dostępności usług i więk­szej konkurencji na rynku, dzięki czemu mogą wy­bierać w ofertach gabinetów. Nie można zapomnieć o tym, że część zabiegów kosmetycznych niesie za sobą pewne ryzyko, a wśród całego ich wachlarza nie brakuje zabiegów inwazyjnych, posiadających wysoki stopień skomplikowania.

zgody-na-zabieg-kosmetyczka-kosmetolog-medlegalis

W skrócie

  • Czy profesjonalny formularz zgody uchroni mnie przed roszczeniami?
  • Pisemna zgoda nie jest wymagana przez polskie prawo. Dlaczego zatem warto ją stosować?
  • Świadoma zgoda. Czym jest i jak ją uzyskać?
  • Jakie elementy powinien zawierać dobrze przygotowany formularz zgody?
  • Zabiegi seryjne - czy jedna zgoda wystarczy?
  • Podsumowanie
  • Bezpłatna wycena formularza zgody

Czy profesjonalny formularz zgody uchroni mnie przed roszczeniami?

Nawet najlepszy formularz zgody zda się na nic, jeżeli gabinet kosmetyczny nie będzie posiadał profesjonalnego ubezpieczenia. Na rynku pojawiły się specjalistyczne ubezpieczenia dedykowane stricte branży beauty – chociażby te oferowane przez MedLegalis. Zawierają one szczegółowe listy ubezpieczonych zabiegów oraz zapis o przerywaniu ciągłości naskórka.

Dobrą praktyką, podążając za praktyką lekarską, jest również posiadanie pisemnej zgody klienta na zabieg inwazyjny.

Nie jest to wymagane prawnie w Polsce, jednak w wielu sytuacjach może okazać się  bardzo przydatne.

Profesjonalne ubezpieczenie z listą zabiegów

Pisemna zgoda nie jest wymagana przez polskie prawo. Dlaczego zatem warto ją stosować?

Do stosowania formularzy zgody powodów jest co najmniej kilka.

Po pierwsze, w przypadku nieudanego zabiegu ko­smetycznego i ewentualnego roszczenia ze strony klienta, podpisany przez niego formularz jest bar­dzo ważnym elementem postępowania sądowego. Niech za przykład posłuży wyrok sądu apelacyjne­go w Warszawie (Sygn. akt VI ACa 665/11), w którym na rzecz poszkodowanej sąd zasądził wysoką kwotę pieniężną za poparzenie laserem podczas zabiegów depilacji przeprowadzanych seriami:

„Przed zabiegiem nie dokonano nowej kwalifikacji, powódka nie została poinformowana o skutkach działania tego lasera i nie wyrażała zgody na zabieg z jego użyciem”.

„…pozwana nie dopełniła wszystkich obowiązków koniecznych dla skutecznego, a zarazem bezpiecz­nego depilowania z użyciem lasera, trzeci zabieg nie został bowiem poprzedzony kwalifikacją powódki ani przeprowadzeniem próby…”

Jak widzimy, pomimo braku wymagań prawnych dotyczących zgody na zabieg, sąd dwukrotnie w swoim orzeczeniu do niej nawiązuje.

Po drugie, podobna sytuacja może pojawić się, gdy osoba wykonująca nieudany zabieg będzie chciała skorzystać ze swojego ubezpieczenia. Ubezpieczy­ciel z pewnością zażąda zgody na zabieg w celu wypłaty odszkodowania. Gdyby okazało się, że ubezpieczony takowej nie posiada, istniałoby duże ryzyko niewypłacenia pieniędzy. Poszkodowany bowiem może twierdzić, że nie wyraził zgody na zabieg, a my nie może­my udowodnić, jak było naprawdę.

Po trzecie, formularz zgody jest bardzo dobrym narzędziem do komunikacji z klientem. Podczas jego wypełniania i przechodzenia punkt po punkcie klient może mieć pytania i wątpliwości. Formularz powinien być dobrze skonstruowany i zawierać wszystkie wymagane elementy. Pozwala to odpowiedzieć na wszelkie pytania i wątpliwości oraz całkowicie omówić z klientem tematykę zabiegu.

medlegalis-zgoda-ubezpieczenie-kosmetyczka-kosmetolog

Świadoma zgoda. Czym jest i jak ją uzyskać?

Dzięki prawidłowo skonstruowanemu formularzowi zgody uzyskujemy od klienta tzw. zgodę świadomą. Terminem tym określa się zgodę osoby wyrażoną oświadczeniem woli po spełnieniu określonych warunków. W przypadku zabiegów kosmetycznych, aby uzyskać zgodę świadomą, należy poinformować między innymi o:

Celu przeprowadzenia zabiegu
Metodzie i etapach przeprowadzenia zabiegu
Naturalnych reakcjach organizmu na zabieg
Możliwych następstwach i przeciwwskazaniach do zabiegu
Ryzyku, jakie zabieg za sobą niesie

Osoba wykonująca zabieg powinna w sposób jasny, przystępny i zrozumiały poinformować klienta o wszelkich okolicznościach związanych z zabiegiem. Kluczowe jest zatem użycie takich słów i sformułowań, aby były dostosowane do poziomu, wieku, wykształcenia i znajomości tematu odbiorcy. Pamiętajmy, klient może nie znać specjalistycznej terminologii i nie zrozumieć szczegółowych informacji zawartych w formularzu. Dobrze skonstruowana zgoda na zabieg zdecydowanie ułatwia przeprowadzenie wywiadu z klientem przed zabiegiem. Nie powinna jednak zastępować bezpośredniej komunikacji i rozmowy.

Jakie elementy powinien zawierać dobrze przygotowany formularz zgody?

Profesjonalne formularze na wszystkie zabiegi

Prawidłowo skonstruowany formularz zgody powinien zawie­rać wszelkie informacje umożliwiające uzyskanie świadomej zgody na zabieg.

Są to między innymi:

Podstawowe dane osobowe

Zgoda musi zawierać podstawowe dane klienta, takie jak: adres, data urodzenia, telefon, e-mail. Warto pamiętać, że zbierane przez nas dane podlegają ustawowej ochronie, zaś baza danych powinna być zarejestrowana w Generalnym Inspektoracie Da­nych Osobowych GIODO.

Szczegółowa informacja o celach i efektach zabiegu

W tym punkcie należy wystrzegać się ogólnikowych opisów zabiegu. Klient musi być szczegółowo poinformowany. Przy­kładowo w przypadku depilacji laserowej należy uściślić, które okolice ciała będą depilowane, a także poinformować o spodzie­wanych efektach zabiegu. Warto zaznaczyć, że efekty zabiegu mogą być uzależnione od wielu czynników i nie da się zagwa­rantować, że będą takie same u wszystkich klientów.

Przeciwwskazania do zabiegu

Jest to jeden z ważniejszych elementów formularza zgody. Wszelkie przeciwwskazania powinny być sklasyfikowane na: bardzo częste, częste i rzadkie. Stosowanie uniwersalnych zgód znalezionych w Internecie może przysporzyć sporo kłopotów. Wynika to z różnic między zabiegami. Depilacja laserowa różni się przecież od makijażu permanentnego i posiada inne prze­ciwwskazania. Bez udzielenia konkretnej informacji o nich, w świetle prawa nie uzyskujemy zgody świadomej. Przykła­dem jest choćby cytowany powyżej wyrok sądu.

Możliwe naturalne reakcje organizmu na zabieg

Opisujemy tutaj wszelkie znane naturalne reakcje na zabieg, które mogą wystąpić, ale nie muszą. Klient powinien zostać o nich odpowiednio wcześniej poinformowany, by nie był za­skoczony ewentualnymi reakcjami, takimi jak zaczerwienienie, pokrzywka czy ból.

Zobowiązania pozabiegowe

Kolejny istotny element formularza zgody. Często zdarzają się sytuacje, gdy niezadowoleni klienci przychodzą z roszczeniami do gabinetów kosmetycznych, a po przeprowadzonym z nimi wywiadzie okazuje się, że nie stosowali się do zaleceń kosme­tologa. Przykładem zobowiązań pozabiegowych jest chociażby niezażywanie kąpieli słonecznych w solarium przez określony czas po upływie zabiegu depilacji laserowej czy niekorzystanie z gorących kąpieli w dniu zabiegu. Posiadając podpisany wła­snoręcznie przez klienta formularz zgody, nie narazimy się na ryzyko wystąpienia bezpodstawnych roszczeń.

Oświadczenia, data i podpis klienta oraz osoby wykonującej zabieg

Jest to ostatni punkt zawierający oświadczenia klienta o tym, że bardzo dokładnie i szczegółowo zapoznał się ze wszystki­mi informacjami dotyczącymi zabiegu, został poinformowany o spodziewanych efektach, możliwościach wystąpienia dzia­łań niepożądanych, a także, że zobowiązuje się przestrzegać zaleceń pozabiegowych. W miejscu tym warto również użyć sformułowań informujących o tym, że klient podejmuje decy­zję świadomie, że miał możliwość zadawania pytań, a wszel­kie udzielone odpowiedzi były dla niego zrozumiałe. Ponadto potrzebna jest jeszcze zgoda klienta na przetwarzanie danych osobowych zgodnych z wymaganiami RODO. Jeżeli gabinet prowadzi działania marketingowe, to w tym miejscu można za­pytać klienta o chęć otrzymywania takich materiałów.

Zabiegi seryjne – czy jedna zgoda wystarczy?

W przypadku zabiegów wykonywanych seriami najlepsze byłoby podpisywanie formularza na każdy zabieg oddzielnie. Z pewnością nie wystarczy jedynie data i podpis klienta na jednym formularzu, jak to się często praktykuje. Jeżeli nie podpisujemy oddzielnego formularza zgody, to konieczna jest dodatkowa adnotacja, że od ostatniej wizyty nic się nie zmieniło i klient jeszcze raz zapoznał się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi za­biegu, został poinformowany o spodziewanych efektach, możliwościach wystąpienia skutków niepożądanych, a także, że zobowiązuje się przestrzegać zaleceń po zabiegowych.

Podsumowanie

Formularz zgody na zabieg skonstruowany w oparciu o wyżej wymienione wskazówki jest nie tylko istotny ze względu na ewentualne roszczenia ze strony klientów, ale pozwala także przeprowadzić wywiad z klientem, z zachowaniem wszelkich informacji. Dzięki dobremu formularzowi zmniejsza się ryzy­ko pominięcia jakiejś ważnej kwestii w wywiadzie, a dzięki wyszczególnieniu wszystkich elementów kosmetolog niejako w sposób naturalny skłania klienta do zadawania pytań.

Brak prawnego wymogu korzystania z formularzy zgody i ich standaryzacji sprawia, że zazwyczaj kosmetolodzy sami je two­rzą, często w oparciu o materiały znalezione w Internecie, które mogą być niepoprawne. Powszechnym błędem jest używanie sformułowań takich jak pacjent czy leczenie. Kosmetolodzy nie są świadomi, że korzystając z tak przygotowanych dokumentów łamią prawo. Leczenie ludzi przez osoby nieuprawnione jest w Polsce nielegalne oraz zagrożone karą grzywny i pozbawie­nia wolności, a jak wiadomo, kosmetolog nie może leczyć, gdyż nie jest lekarzem. Poprzez nieprofesjonalnie przygotowane zgody kosmetolodzy sami narażają się na roszczenia klientów. Zamieszczanie w formularzu zapisu o zrzekaniu się wszelkich roszczeń przez klienta w sytuacji, gdyby zabieg się nie udał, jest niedozwolone. Jest to tzw. klauzula abuzywna. Nawet jeżeli klient podpisze tak przygotowany formularz zgody, nie ograni­cza mu to w żaden sposób praw do dochodzenia roszczeń.

Przyjrzyjmy się zatem formularzom zgody, z których korzysta­my i dla własnego bezpieczeństwa dokonajmy ewentualnych korekt lub zmian.

Jeżeli nie czują się Państwo na siłach, warto zlecić przygotowanie formularzy zgody specjalistom z MedLegalis.

Grzegorz Maciaszek

Grzegorz Maciaszek

Dyrektor Zarządzający MedLegalis sp. z o.o.
Marcin Czura

Marcin Czura

Kierownik ds. Relacji z Klientem MedLegalis sp. z o.o.

Potrzebujesz zgody? Bezpłatnie ją wycenimy!