POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

ZASADY PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Spółka MedLegalis prowadzi działalność w zakresie sprzedaży ubezpieczeń i produktów dla branży beauty. Dobrowolnie przekazane nam dane osobowe są wykorzystywane w celu nawiązania kontaktu, prezentowania naszej oferty, proponowania rozwiązań dopasowanych do potrzeb naszych klientów, a także zawierania i wykonywania umów. Jako administrator danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony prywatności oraz danych nam przekazanych. Z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę danych osobowych, które są przetwarzane, w szczególności zabezpieczamy dane przed ich ujawnieniem, utraceniem, udostępnieniem osobom nieupoważnionym a także zniszczeniem. 25 maja 2018r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) zaczęło obowiązywać Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie europejskich standardów ochrony i zasad przetwarzania danych osobowych. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami na temat przetwarzania i ochrony danych stosowanych  przez MedLegalis sp. z o.o. a także na temat przysługujących Ci uprawnień.

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak możesz się z nami skontaktować?

Jako MedLegalis sp. z o.o. jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Oznacza to, że w świetle przepisów prawa odpowiadamy za ich odpowiedzialne, bezpieczne i zgodne z prawem przetwarzanie. W sprawie swoich danych możesz się z nami skontaktować:

 1. listownie na adres: MedLegalis sp. z o.o. ul. Czerska 18/22 00-732 Warszawa
 2. mailowo na adres: kontakt@medlegalis.pl
 3. telefonicznie pod numerem: 48 22 242 87 27

2. Jak uzyskaliśmy Twoje dane osobowe? W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres mailowy, telefon kontaktowy zostały nam przekazane dobrowolnie w związku z Twoim zainteresowaniem naszą ofertą prezentowaną na Facebooku powiązaną z formularzem kontaktowym. Skorzystanie z prezentowanej oferty oraz otrzymanie dalszych przydatnych informacji, przygotowanie rozwiązań uwzględniających Twoje oczekiwania i potrzeby wiąże się z podaniem danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. W przeciwnym wypadku nie moglibyśmy się z Tobą skontaktować i informować o ważnych dla Ciebie rozwiązaniach.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 1. w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy, w szczególności w celu przedstawienia propozycji współpracy za pośrednictwem rozmowy telefonicznej lub korespondencji mailowej oraz w celu świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 2. w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych tj. rozpatrywania ewentualnych reklamacji, wystawiania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO),
 3. ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń a także informowania o  możliwości skorzystania z kolejnych naszych propozycji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. na podstawie Twojej zgody w celach marketingowych polegających na informowaniu o stosowanych przez nas rozwiązaniach, bieżącej ofercie, aktualnych promocjach i rabatach, na przesyłaniu i prezentowaniu informacji handlowych, w tym drogą elektroniczną oraz telefoniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 5. w celu utrzymywania, wyświetlania stron internetowych lub komunikowania się przez te strony – w tym celu wykorzystujemy dane identyfikacyjne takie jak numer IP, numery urządzenia, dane z sesji internetowej. Te dane są przetwarzane na podstawie zgody albo przepisów prawa, w tym prawa telekomunikacyjnego. Ponadto przetwarzanie powyższych danych jest warunkiem skorzystania z funkcjonalności strony internetowej oraz usług świadczonych drogą elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy wyjątkowo, wyłącznie odbiorcom uprawnionym z mocy przepisów prawa oraz wspierającym nas w bieżącej działalności i prawidłowym wykonaniu umowy:

 1. podmiotom i organom upoważnionym z mocy prawa,
 2. podmiotom prowadzącym działalność kurierską i pocztową,
 3. podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają np. usługi płatnicze,
 4. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne oraz udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
 5. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, pomoc prawną oraz księgową,
 6. podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych.

4. Czy Twoje dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Obecnie nie przekazujemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię. Nie planujemy także przekazywać Twoich danych poza obszar EOG. W przypadku podjęcia decyzji o przekazywaniu danych poza obszar EOG będziemy kierowali się w tym zakresie przepisami prawa a aktualna informacja na ten temat będzie znajdować się na stronie: www.medlegalis.pl

5. Jak długo będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe?

Okres przetwarzania Twoich danych zależy od celu, w jakim zostały zebrane oraz od obowiązujących przepisów prawa. Przetwarzamy dane związane z:

 1. zawarciem i wykonaniem umowy – przez czas niezbędny do prawidłowego wykonania umowy, a następnie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 2. wystawianiem dokumentów księgowych – przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości;
 3. dochodzeniem lub obroną roszczeń, zwłaszcza w przypadku jakiegokolwiek sporu sądowego – przez czas do prawomocnego zakończenia postępowania i upływu terminów przedawnienia określony przepisami prawa;
 4. działaniami marketingowymi – w przypadku przetwarzania wyłącznie na podstawie zgody – do momentu cofnięcia zgody bądź wyrażenia sprzeciwu.

Każdy z powyżej wskazanych celów jest rozpatrywany samodzielnie.

6. Na czym polega prawo do żądania dostępu do danych i jak możesz go uzyskać?

Jesteś uprawniony do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe. Jeżeli okaże się, że przetwarzamy Twoje dane, to wówczas masz prawo do uzyskania od nas następujących informacji:

 1. jaki jest cel przetwarzania danych;
 2. jakie kategorie danych przetwarzamy;
 3. jakim odbiorcom dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
 4. jaki jest planowany okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 5. jak sprostować dane, jak zażądać ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – jeżeli takie uprawnienie przysługuje, jak wnieść sprzeciw wobec przetwarzania – jeżeli takie uprawnienie przysługuje;
 6. o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. od kogo uzyskaliśmy Twoje dane osobowe;
 8. czy dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji mających dla Ciebie istotny skutek.

W ramach uprawnienia dostępu do danych możesz otrzymać od nas kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, wskazując formę w jakiej kopia ma zostać przekazana. Za wszelkie kolejne kopie możemy pobrać opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych. Jeżeli zwrócisz się o kopię drogą elektroniczną i nie wskażesz innego sposobu udostępnienia danych, wówczas informacji udzielimy Ci powszechnie stosowaną drogą elektroniczną, na adres z jakiego skierowane zostało do nas zapytanie. W celu uzyskania dostępu do danych możesz skierować do nas zapytanie w formie pisemnej, mailowej bądź telefonicznej (dane kontaktowe w punkcie 1). Jeżeli pojawią się uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej zapytanie, zwłaszcza przy kontakcie telefonicznym, możemy podjąć dodatkowe działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i weryfikacji tożsamości.

Podstawa prawna: Artykuł 15 oraz Artykuł 12 RODO

7. Na czym polega prawo do sprostowania danych i jak możesz sprostować swoje dane?

Jeżeli okaże się, że Twoje dane osobowe są nieaktualne bądź nieprawidłowe, masz prawo do żądania ich niezwłocznego sprostowania. Żądanie sprostowania swoich danych możesz skierować do nas również w formie pisemnej, mailowej bądź telefonicznej (dane kontaktowe w punkcie 1). Jeżeli pojawią się uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej żądanie, zwłaszcza przy kontakcie telefonicznym, możemy podjąć dodatkowe działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i weryfikacji tożsamości.

Podstawa prawna: Artykuł 16 oraz Artykuł 12 RODO

8. Na czym polega prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) i jak możesz je wykonać?

Masz prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub przetwarzane;
 2. zostanie przez Ciebie wycofana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. zostanie przez Ciebie wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania (o prawie sprzeciwu poniżej), a po naszej stronie nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione interesy;
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego przez prawo, któremu podlegamy.

Ponadto uprawnienie do usunięcia danych nie znajdzie zastosowania, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku (np. wystawienie faktury i przechowywanie dokumentacji księgowej) albo do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Żądanie usunięcia danych możesz skierować do nas również w formie pisemnej, mailowej bądź telefonicznej (dane kontaktowe w punkcie 1). Jeżeli pojawią się uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej żądanie, zwłaszcza przy kontakcie telefonicznym, możemy podjąć dodatkowe działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i weryfikacji tożsamości.

Podstawa prawna: Artykuł 17 oraz Artykuł 12 RODO

9. Na czym polega prawo do ograniczenia przetwarzania danych i jak możesz je wykonać?

Masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe – na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość;
 2. w przypadku ustalenia, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, jednak nie chcesz, abyśmy na trwałe usunęli Twoje dane osobowe;
 3. w przypadku, gdy Twoje dane osobowe nie są już nam potrzebne, ale Ty potrzebujesz tych danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy uzasadniają przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Ograniczenie przetwarzania danych osobowych spowoduje, że poza przechowywaniem nie będziemy podejmowali żadnych działań w stosunku do Twoich danych osobowych. Wyjątek może stanowić sytuacja, kiedy wyrazisz zgodę na podejmowanie przez nas innych aktywności lub podejmowanie innych czynności będzie konieczne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także w celu ochrony praw innych osób.

Zanim uchylimy ograniczenie przetwarzania danych osobowych zostaniesz przez nas o tym poinformowany.

Żądanie ograniczenia przetwarzania danych możesz skierować do nas w formie pisemnej, mailowej bądź telefonicznej (dane kontaktowe w punkcie 1). Jeżeli pojawią się uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej żądanie, zwłaszcza przy kontakcie telefonicznym, możemy podjąć dodatkowe działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i weryfikacji tożsamości.

Podstawa prawna: Artykuł 18 i Artykuł 12 RODO

10. Na czym polega prawo do wniesienia sprzeciwu i jak możesz je wykonać?

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli będzie to uzasadnione Twoją szczególną sytuacją. Wówczas ograniczymy przetwarzanie Twoich danych, chyba, że wystąpią ważne, prawnie uzasadnione podstawy, takie jak dochodzenie lub obrona roszczeń.

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem. W przypadku wniesienia sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w takim celu.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych możesz skierować do nas w formie pisemnej, mailowej bądź telefonicznej (dane kontaktowe w punkcie 1). Jeżeli pojawią się uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej żądanie, zwłaszcza przy kontakcie telefonicznym, możemy podjąć dodatkowe działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i weryfikacji tożsamości.

Podstawa prawna: Artykuł 21 i Artykuł 12 RODO

11. Na czym polega prawo do przenoszenia danych i jak możesz je wykonać?

Masz prawo do otrzymania Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz również prawo żądania, abyśmy przesłali Twoje dane bezpośrednio innemu, wskazanemu przez Ciebie administratorowi, jeżeli będzie to technicznie możliwe. Przekazanie danych bezpośrednio Tobie bądź przeniesienie ich do innego administratora nie spowoduje automatycznie usunięcia Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe zostaną przez nas usunięte tylko na Twój wyraźny wniosek.

Wniosek o przeniesienie danych możesz skierować do nas w formie pisemnej, mailowej bądź telefonicznej (dane kontaktowe w punkcie 1). Jeżeli pojawią się uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej żądanie, zwłaszcza przy kontakcie telefonicznym, możemy podjąć dodatkowe działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i weryfikacji tożsamości.

Podstawa prawna: Artykuł 20 i Artykuł 12 RODO

12. Złożyłeś wniosek o dostęp / sprostowanie / usunięcie / ograniczenie przetwarzania / sprzeciw / przeniesienie danych – ile czasu mamy na zajęcie się Twoim wnioskiem?

W każdym przypadku zajmiemy się Twoim wnioskiem bez zbędnej zwłoki. W terminie miesiąca od dnia złożenia żądania udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. Pamiętaj, że jeżeli pojawią się uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej żądanie, zwłaszcza przy kontakcie telefonicznym, możemy podjąć dodatkowe działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i weryfikacji tożsamości. W wyjątkowych przypadkach, z uwagi na skomplikowany charakter żądań bądź liczbę żądań możemy w razie potrzeby przedłużyć czas rozpatrzenia wniosku o kolejne dwa miesiące. Poinformujemy Cię wówczas o przyczynie opóźnienia.

Jeżeli podejmiemy decyzję o niepodejmowaniu działań w związku z Twoim wnioskiem, np. z uwagi na wątpliwości co do tożsamości osoby zgłaszającej żądanie, to wówczas poinformujemy Cię o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości skorzystania ze skargi do organu nadzorczego albo skorzystania z innych środków ochrony prawnej.

Podstawa prawna: Artykuł 12 RODO

13. Czy wniosek o dostęp / sprostowanie / usunięcie / ograniczenie przetwarzania / sprzeciw / przeniesienie danych wiąże się z jakimiś opłatami?

Co do zasady działania podejmowane w związku z Twoim wnioskiem są wolne od opłat. Jeżeli jednak żądania te okażą się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne np. z uwagi na ciągle, powtarzające się takie same żądania, możemy wówczas pobrać od Ciebie opłatę uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji czy podejmowanych działań, a także w uzasadnionym przypadku mamy prawo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Podstawa prawna: Artykuł 12 RODO

14. Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę?

Możesz w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody np. w celach marketingowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Poza podstawą przetwarzania jaką jest zgoda przetwarzamy Twoje dane osobowe konieczne dla zawarcia i wykonania umowy, świadczenia usług drogą elektroniczną, jak również wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych. W przypadku przetwarzania na tych podstawach prawo do cofnięcia zgody nie znajdzie zastosowania. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem Twoich dany skontaktuj się z nami.

15. Czy przetwarzając Twoje dane podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany?

Przetwarzając Twoje dane osobowe nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w każdym przypadku decyzję podejmujemy przy udziale naszych upoważnionych pracowników. Nie dokonujemy również profilowania polegającego na zbieraniu informacji o zachowaniu poszczególnych użytkowników oraz ich automatycznej analizie.

16. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?

Dostęp do Twoich danych mają tylko upoważnione osoby. Korzystamy z rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających integralność i bezpieczeństwo powierzanych nam danych osobowych. W przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych, które może skutkować poważnymi negatywnymi następstwami, poinformujemy o tym fakcie organ nadzoru oraz będziemy z nim współdziałali w celu minimalizacji ryzyka oraz zapobiegnięcia ewentualnym szkodom.

17. Prawo do skargi

Jeżeli dojdziesz do wniosku, że przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa, jesteś uprawniony do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

 

 1. Co to są pliki cookies?

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, które standardowo składają się z niewielkich fragmentów tekstu lub zapisu kodowego, wysyłane i przechowywane w urządzeniu, z którego Użytkownik łączy się z Internetem i wchodzi na stronę internetową. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany Użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

 1. Do czego wykorzystywane są pliki cookies?

Dzięki plikom cookies możliwa jest optymalizacja korzystania z serwisów internetowych, zarówno na urządzeniach stacjonarnych, jak i mobilnych przy zachowaniu anonimowości Użytkowników, w szczególności:

 • zapamiętywanie ustawień Użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, preferencji i kolorów
 • obsługa logowania i zapamiętanie np. „koszyka zakupów”
 • identyfikacja zalogowanych Użytkowników
 • zapamiętywanie danych, takich jak informacje wpisywane do formularzy zamówienia czy danych logowania
 • przedstawianie spersonalizowanej reklamy
 • badanie preferencji Użytkowników i dopasowanie oferty produktowej
 • wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym
 • monitorowanie ruchu na stronie internetowej
 • zbieranie anonimowych zbiorczych statystyk w celu doskonalenia obsługi klienta i oferty produktowej
 • korzystanie z płatności internetowych
 1. Rodzaje wykorzystywanych plików Cookiem

Stosowane przez naszą stronę cookies są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika i nie powodują zmian w ich konfiguracji. Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

 • Pliki cookies niezbędne ze względów operacyjnych do działania serwisu.
  Cookies tego rodzaju są konieczne do funkcjonowania strony internetowej. Spełniają one takie funkcje jak np. utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła czy zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku zakupów internetowych. Wyłączenie tych plików spowoduje, że serwis nie będzie działał w sposób prawidłowy.
 • Pliki cookies dotyczące funkcjonalności. Cookies tego rodzaju znacznie ułatwiają korzystanie ze strony internetowej. Pozwalają na rozpoznawanie i zapamiętywania preferencji Użytkowników, np. pozwalają na zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizację interfejsu Użytkownika, wyświetlenie ostatnio przeglądanych informacji, przywrócenie sesji użytkownika.
 • Pliki cookies dotyczące popularności. Cookies tego rodzaju monitorują popularność i natężenie ruchu na stronie internetowej, pozwalając na ustalenie liczby anonimowych Użytkowników oraz zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają doskonalić obsługę klienta i dopasowywać ofertę do preferencji Użytkowników.
 • Cookies zewnętrzne. Cookies tego rodzaju pochodzą od podmiotów zewnętrznych, z których usług korzysta Spółka. Pozwalają na prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy oraz są wykorzystywane dla celów płatności internetowych.
 1. Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskania dostępu przez cookies: Istnieje możliwość takiego skonfigurowania każdej przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera lub innego urządzenia wykorzystywanego w celu przeglądania stron internetowych. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej. Zastrzegamy jednak, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje strony internetowej mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach może się to wiązać z całkowitym uniemożliwieniem korzystania, ponieważ pewne elementy strony internetowej mogą przestać działać.Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie spersonalizowanych reklamowych plików cookies pochodzących od podmiotów zewnętrznych (nie spowoduje to jednak wyłączenia wyświetlania reklam online). Aby dowiedzieć się więcej na ten temat lub aby zmienić swoje ustawienia dotyczące wykorzystywania spersonalizowanych reklamowych plików cookies pochodzących od podmiotów zewnętrznych na terytorium Unii Europejskiej, prosimy odwiedzić stronę www.youronlinechoices.eu. Jeżeli przebywają Państwo w Stanach Zjednoczonych, prosimy odwiedzić stronę http://www.aboutads.info/choices/.
 1. Jak włączyć i wyłączyć pliki cookies używając niektórych przeglądarek:

Google Chrome:

 • Kliknij ikonę  na pasku narzędzi
 • Wybierz „Ustawienia
 • Na dole strony kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane…
 • W sekcji „Prywatność” kliknij „Ustawienia treści
 • Aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” wybierz „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)”. Aby akceptować tylko własne pliki cookies, zaznacz pole „Zablokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm”.
 • Aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” wybierz „Blokuj próby umieszczania na tym komputerze danych z witryn” (nie zalecamy).
 • Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Google Chrome. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Chrome można znaleźć na oficjalnej stronie Google.

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0:

 • Kliknij „Narzędzia” na górze okna przeglądarki i wybierz „Opcje internetowe
 • W oknie „Opcje internetowe” przejdź do zakładki „Prywatność
 • Aby włączyć obsługę plików cookies: Ustaw suwak na poziom średni lub poniżej
 • Aby wyłączyć obsługę plików cookies: Przesuń suwak na samą górę, aby zablokować wszystkie pliki cookie
 • Wraz ze zmianą położenia suwaka prezentowane są informacje o poziomie blokady
 • Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Internet Explorer. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa firmy Microsoft dla Windows 7 oraz Windows Vista.

Mozilla Firefox:

 • Kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Opcje
 • Wybierz panel „Prywatność
 • W sekcji „Historia” w linii „Program Firefox:” z rozwijalnej listy należy wybrać „będzie używał ustawień użytkownika
 • Aby włączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna być zaznaczona wraz z opcją „Akceptuj ciasteczka z innych witryn niż odwiedzane”.
 • Aby wyłączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna zostać odznaczona.
 • Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Mozilla Firefox. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Firefox można znaleźć na oficjalnej stronie Fundacji Mozilla.

Opera:

 • Kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Ustawienia”, a następnie „Preferencje
 • W oknie „Preferencje” wybierz zakładkę „Zaawansowane
 • W menu po lewej stronie wybierz „Ciasteczka
 • Aby włączyć obsługę plików cookies wybierz opcję „Akceptuj ciasteczka
 • Aby wyłączyć obsługę plików cookies wybierz opcję „Nigdy nie akceptuj ciasteczek
 • Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Opera. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Opera można znaleźć na oficjalnej stronie Opera Software.

Wszystkie pozostałe przeglądarki:

Prosimy o zajrzenie do sekcji „Pomoc” w przeglądarce lub skontaktowanie się z producentem przeglądarki.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.